Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website Educatie365.

In werking tredend op 1 april 2013.

Artikel 1. Begrippen
Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden
Artikel 3. Aanbod
Artikel 3. Doelgroep
Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst
Artikel 5. De Overeenkomst
Artikel 6. Herroepingsrecht bij levering producten aan Studenten
Artikel 7. Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 8. De Prijs
Artikel 9. Levering en uitvoering
Artikel 10. Betaling
Artikel 11. Retourneren
Artikel 12. Aansprakelijkheid
Artikel 13. Persoonsgegevens
Artikel 14. Wijziging voorwaarden
Artikel 15. Slotbepalingen

Artikel 1. Begrippen
1.1 Instelling: de Nederlandse onderwijs- of onderzoeksinstelling of de daarmede voor de Overeenkomst gelijkgestelde (buitenlandse) instelling. 1.2 Docent: de door Instelling gecontracteerde natuurlijke of rechtspersoon. 1.3 Student: de natuurlijke persoon die officieel staat ingeschreven bij Instelling. 1.4 Algemene voorwaarden: de onderhavige Algemene voorwaarden. 1.5 Gebruiker: (eind)gebruiker van de geleverde producten.
Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden
2.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Educatie365 zijn de Algemene voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 2.2 Indien Instelling, Docent en Student in haar opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, Algemene voorwaarden, zijn deze voor Educatie365 slechts bindend indien en voor zover deze door Educatie365 uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
Artikel 3. Aanbod
3.1 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Instelling, Docent of Student mogelijk te maken. Als Educatie365 gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Educatie365 niet.
Artikel 4. Doelgroep
4.1 Het aanbod met bijbehorende academisch prijzen op http://www.education365.nl/academic/ is uitsluitend te bestellen door Instelling, Docent, en Student. 4.2 Instelling, Docent, of Student vult naar waarheid de gevraagde doelgroep in op de check out pagina.
Artikel 5. Totstandkoming Overeenkomst
5.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Instelling, Docent of Student van het aanbod van Educatie365 en het voldoen aan de daarbij door Educatie365 gestelde voorwaarden. 5.2 Indien Instelling, Docent of Student het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Educatie365 onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Instelling, Docent of Student de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden. 5.3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Instelling, Docent of Student onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Educatie365 het recht om pas aan haar verplichtingen te voldoen nadat zij de correcte gegevens heeft ontvangen. 5.4 Indien Instelling, Docent of Student voor de totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst op een website anders dan Educatie365 komt zijn de Algemene Voorwaarden en privacy verklaring van deze derde website van toepassing in plaats van de Algemene Voorwaarden en privacy verklaring van Educatie365.
Artikel 6. De Overeenkomst
6.1 Educatie365 verkrijgt haar inkomsten hoofdzakelijk uit onderwijsmaterialen maar ook uit, onder andere, de levering van diensten en hardware. 6.2 Op basis van een overeenkomst is het Instelling toegestaan om deze onderwijsmaterialen onder haar Gebruikers te verspreiden. Een Overeenkomst is nodig om onderwijsmaterialen te verkrijgen. 6.3 Het is Instelling, Docent of Student niet toegestaan onderwijsmaterialen te dupliceren, kopiëren of aan te passen tenzij hiertoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is gegeven.
Artikel 7. Herroepingsrecht Studenten bij levering producten
7.1 Bij de aankoop van producten heeft de Student de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 (zeven) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Student of een vooraf door de Student aangewezen en aan Educatie365 bekend gemaakte vertegenwoordiger. 7.2 Tijdens deze termijn zal de Student zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Educatie365 retourneren, conform de door Educatie365 verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Bij levering van diensten: 7.3 Bij levering van diensten heeft de Student de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 (veertien) dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. 7.4 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Student zich richten naar de door de Educatie365 bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 7.5 Indien de Student gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 7.6 Indien de Student een bedrag betaald heeft, zal de Educatie365 dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
Artikel 8. Uitsluiting herroepingsrecht
8.1 Indien de Student niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende Educatie365 dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 8.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Student; b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; d. die snel kunnen bederven of verouderen; e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Educatie365 geen invloed heeft; f. voor losse kranten en tijdschriften; g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Student de verzegeling heeft verbroken. 8.3 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken; c. betreffende weddenschappen en loterijen.
Artikel 9. De Prijs
9.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven. 9.2 In afwijking van het vorige lid kan Educatie365 producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Educatie365 geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 9.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 9.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Educatie365 dit bedongen heeft en: a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b. de instelling de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 9.5 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen worden zowel inclusief BTW als exclusief BTW weergegeven. 9.6 De verzendkosten bedragen binnen Nederland €4,95 en naar België en Duitsland €7,95 per bestelling. Vanaf een totaalbedrag van €100,- per bestelling worden binnen Nederland, België en Duitsland geen verzendkosten berekend door Educatie365.
Artikel 10. Levering en uitvoering
10.1 Educatie365 zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 11.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de Instelling aan Educatie365 kenbaar heeft gemaakt. 11.3 Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Instelling hiervan uiterlijk één maand nadat de bestelling geplaatst is bericht. De Instelling heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. 11.4 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Educatie365 zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. 11.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Educatie365 tot het moment van bezorging aan de Instelling of een vooraf aangewezen en aan Educatie365 bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 11. Betaling
11.1 Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Instelling of Docent verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 21 dagen na factuurdatum. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de Instelling de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 11.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Educatie365 gerechtigd een vertragingsrente van 1% per maand over het openstaande bedrag in rekening te brengen, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Instelling in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 11.3 Indien de Instelling of Docent in gebreke of verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan heeft Educatie365 het recht om de vooraf aan de Instelling of Docent kenbaar gemaakte redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte aan Instelling in rekening te brengen. 11.4 De Instelling of Docent is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Educatie365 verschuldigde. 11.5 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 11.6 De Instelling of Docent heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Educatie365 te melden. 11.7 Bij een bestelling waar het bestelbedrag €5000,- overschrijdt is vooruitbetaling door Instelling verplicht. Bij ontvangst van de betaling wordt de bestelling door Educatie365 geplaatst. 11.8 Studenten dienen te allen tijde direct in het bestelproces met iDeal te betalen en is nadrukkelijk niet gerechtigd te betalen op factuurbasis.
Artikel 12. Retourneren
12.1 Artikelen kunnen aan Educatie365 worden geretourneerd onder de volgende voorwaarden: - Artikelen zijn defect en/of beschadigd ontvangen. - Artikelen zijn niet geleverd als overeengekomen op de orderbevestiging. 12.2 Certificeringvouchers kunnen niet worden geretourneerd. 12.3 Het verzoek tot retourneren door Instelling, Docent, of Student kan via de website van Educatie365 worden aangevraagd.
Artikel 13. Aansprakelijkheid
13.1 De totale aansprakelijkheid van Educatie365 jegens Instelling, Docent, of Student wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). 13.2 Aansprakelijkheid van Educatie365 jegens Instelling, Docent, of Student voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 13.3 Buiten de in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde gevallen rust op Educatie365 jegens Instelling, Docent, of Student geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Educatie365. 13.4 De aansprakelijkheid van Educatie365 jegens Instelling, Docent, of Student wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Instelling Educatie365 onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Educatie365 ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Educatie365 in staat is adequaat te reageren. 13.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Instelling, Docent, of Student de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Educatie365 meldt. 13.6 In geval van overmacht is Educatie365 niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Instelling, Docent, of Student ontstane schade.
Artikel 14. Persoonsgegevens
14.1 Indien Instelling persoonsgegevens doorgeeft aan Educatie365, vallen zowel Instelling als Educatie365 onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), waarbij volgens de terminologie van die wet Instelling de 'verantwoordelijke' vormt en Educatie365 de 'bewerker'. 14.2 Op grond van de Wbp (art. 14) dienen verantwoordelijke en bewerker een overeenkomst te sluiten met betrekking tot de door Instelling dan wel Educatie365 uitgevoerde verwerkingen van persoonsgegevens. Bij gebreke van een nadere expliciet overeengekomen 'bewerkersovereenkomst', zullen de bepalingen in dit artikel gelden als een overeenkomst in de zin van de Wbp. 14.3 Educatie365 zal zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. Dit evenwel slechts indien en voor zover deze zich in de infrastructuur van Educatie365 bevinden. 14.4 Educatie365 staat er tevens voor in dat een ieder die handelt onder het gezag van Educatie365, voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens waar Instelling de verantwoordelijke voor is, deze slechts verwerkt in opdracht van Instelling. 14.5 Instelling staat ervoor in dat hij alleen op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens in zal voeren in de infrastructuur van Educatie365. 14.6 Indien Instelling in het kader van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op grond van de Wbp, gegevens die zijn opgeslagen in de infrastructuur van Educatie365 dient te wijzigen, verwijderen of af te staan, zal Educatie365 daarin zoveel mogelijk behulpzaam zijn. De kosten voor de werkzaamheden daarvoor kunnen afzonderlijk worden gefactureerd.
Artikel 15. Wijziging voorwaarden
15.1 Educatie365 behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. 15.2 Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de desbetreffende rechtsbetrekking met Educatie365. Instelling wordt geadviseerd om regelmatig de Algemene voorwaarden op wijzigingen na te gaan.
Artikel 16. Slotbepalingen
16.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 16.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Educatie365 gevestigd is. 16.3 Indien een bepaling in deze Algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven. 16.4 Alle prijzen en teksten op deze website zijn onder voorbehoud van kennelijke typ- of programmeerfouten.